پاسخ به : عدم اضافه شدن تنظیمات فرم، پس از نصب و فعال کردن افزونه