پاسخ به : عدم نمایش مجموع و فرم شرطی

سایت Gravity Forms فارسی انجمن ها پرسش و پاسخ عدم نمایش مجموع و فرم شرطی پاسخ به : عدم نمایش مجموع و فرم شرطی

hatamco در: شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ در ۳:۰۳ ب٫ظ #6527

سلام
این/functions.php سایته اضافه کردم باز درست نشد

<?php

/**

* Ample functions related to defining constants, adding files and WordPress core functionality.

*

* @package ThemeGrill

* @subpackage Ample

* @since Ample 0.1

*/

if( !is_admin() ) {
add_action(‘init’, ‘jquery_method’);
}

include get_template_directory().’/feed.class.php’;

add_action( ‘after_switch_theme’, ‘check_theme_dependencies’, 10, 2 );

function check_theme_dependencies( $oldtheme_name, $oldtheme ) {

if (!class_exists(‘hwpfeed’)) :

switch_theme( $oldtheme->stylesheet );

return false;

endif;

}

add_action( ‘after_setup_theme’, ‘ample_setup’ );

if ( ! function_exists( ‘ample_setup’ ) ) :

/**

* Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.

*

*/

function ample_setup() {

global $content_width;

/**

* Set the content width based on the theme’s design and stylesheet.

*/

if ( ! isset( $content_width ) )

$content_width = 710; /* pixels */

/*

* Make theme available for translation.

* Translations can be filed in the /languages/ directory.

*/

load_theme_textdomain( ‘ample’, get_template_directory() . ‘/languages’ );

// Add default posts and comments RSS feed links to head.

add_theme_support( ‘automatic-feed-links’ );

/*

* Let WordPress manage the document title.

* By adding theme support, we declare that this theme does not use a

* hard-coded <title> tag in the document head, and expect WordPress to

* provide it for us.

*/

add_theme_support( ‘title-tag’ );

//Enable support for Post Thumbnails on posts and pages.

add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );

// Cropping the images to different sizes to be used in the theme

add_image_size( ‘ample-featured-blog-large’, 710, 300, true );

add_image_size( ‘ample-featured-blog-small’, 230, 230, true );

add_image_size( ‘ample-portfolio-image’, 330, 330, true );

// Registering navigation menus.

register_nav_menus( array(

‘primary’ => __( ‘Primary Menu’, ‘ample’ ),

‘footer’ => __( ‘Footer Menu’, ‘ample’ ),

) );

/*

* Switch default core markup for search form, comment form, and comments

* to output valid HTML5.

*/

add_theme_support( ‘html5’, array(

‘search-form’, ‘comment-form’, ‘comment-list’, ‘gallery’, ‘caption’,

) );

// Set up the WordPress core custom background feature.

add_theme_support( ‘custom-background’, apply_filters( ‘ample_custom_background_args’, array(

‘default-color’ => ‘ffffff’,

‘default-image’ => ”,

) ) );

// Adding excerpt option box for pages as well

add_post_type_support( ‘page’, ‘excerpt’ );

}

endif; // ample_setup

/**

* Register widget area.

*

*/

require get_template_directory() . ‘/inc/widgets/widgets.php’;

/**

* Enqueue scripts and styles.

*/

require get_template_directory() . ‘/inc/functions.php’;

/**

* Functions related to header.

*/

require get_template_directory() . ‘/inc/header-functions.php’;

/**

* Implement the Custom Header feature.

*/

require get_template_directory() . ‘/inc/custom-header.php’;

/**

* Add meta Box

*/

require get_template_directory() . ‘/inc/admin/meta-boxes.php’;

/**

* Adds support for a theme option.

*/

if ( !function_exists( ‘optionsframework_init’ ) ) {

define( ‘OPTIONS_FRAMEWORK_DIRECTORY’, get_template_directory_uri() . ‘/inc/admin/options/’ );

require_once dirname( __FILE__ ) . ‘/inc/admin/options/options-framework.php’;

require_once dirname( __FILE__ ) . ‘/options.php’;

}
remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_scripts’);
remove_action(‘wp_head’, ‘wp_print_head_scripts’, 9);
add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_scripts’, 5);
add_action(‘wp_footer’, ‘wp_print_head_scripts’, 5);

add_filter(‘gform_init_scripts_footer’, ‘init_scripts’);
function init_scripts() {
return true;
}